Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Фирмено и корпоративно разузнаване

Фирменото разузнаване (интелиджънс)

Това е процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за една компания с цел да се разберат нейните операции, стратегии, конкуренти и потенциални рискове и възможности. Фирменото разузнаване може да включва събиране на информация за финансовото състояние на компанията, нейните продукти и услуги, пазарната й позиция и други фактори, които могат да повлияят на бизнеса й.

Корпоративното разузнаване (интелиджънс) е сходен процес, който обаче се фокусира върху събирането на информация за конкурентите и други играчи на пазара. Целта на корпоративното разузнаване е да се разбере какви са стратегиите и плановете на конкурентите, какви продукти и услуги предлагат, какви са техните силни страни и слабости и как могат да бъдат използвани за преодоляване на конкуренцията.

И двете понятия могат да бъдат от полза за бизнеса, като помагат да се разбере каква е пазарната среда и каква е конкурентната обстановка. От това може да се извлекат полезни информации за вземане на решения във връзка с бизнеса и стратегията на компанията.

24/7 Връзка с нас!