Scroll Top
ул. „Отец Паисий“ 47, 1303 Център, София

Етичен кодекс

Етичен кодекс на частния детектив

І. Общи положения

1. Този Етичен кодекс определя принципите и правилата на поведение на всеки член на СДРУЖЕНИЕТО на ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ за (СЧД) за гарантиране на професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността му в пазарни условия.

2. Член на СЧД е всяко физическо или юридическо лице по смисъла на чл.8 от Устава на СЧД.

3. Частен детектив е всеки член на СЧД работещ в сферата на детективските услуги в определени насоки или в пълната гама на детективската дейност.
4. Всеки член на СЧД декларира, че освен Устава ще спазва и този Етичен кодекс.
5. Нормите на Етичния кодекс са еднакво задължителни за всички членове на СЧД.
6. В този документ всяко позоваване на прилагане на разпоредба от Устава на СЧД е позоваване на разпоредбата след последното й изменение или въвеждане.
7. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване.

ІІ. Отношения между членове на СЧД

6. Отношенията между членовете на Асоциацията се базират на принципа на взаимно уважение, доверие, толерантност , етичност и лоялност.
7. Член на ръководен орган на СЧД няма право под никаква форма да използва това свое положение за получаване на каквито и да е било предимства или облаги за ръководена или свързана с него фирма.

ІІІ. Общи клаузи със значение за дейността на членове на СЧД

8. Всички членове на СЧД, редовни и асоциирани, се задължават най-стриктно да спазват Законите на Р. България,  Устава на Сдружението, Етичния кодекс на частния детектив и правилника за вътрешния ред на СЧД,  за което освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред Асоциацията.
9. В своите договорки с доверители  и помежду си членовете на СЧД винаги действат почтено и открито.
10. За грубо нарушение на етиката се счита преднамереното вербуване на доверители по дейноста на друг колега, независимо дали е член или не на СЧД.
11. Членовете на СЧД си сътрудничат при разследването на възпрепятстването на дейноста на асоциацията..

ІV. Задължения на членовете на СЧД

12. Членовете на СЧД уведомяват своите доверители за съществуването на този Етичен кодекс и за процедурата за оплакване, когато тази процедура е достъпна за клиента.
13. Всеки Член на СЧД се задължава да предоставя в СЧД информация свързана с дейноста на асоцияцията  или при нарушаване на настоящия кодекс от отделни нейни членове.
14. Членовете на СЧД  полагат оптимални усилия за професионалното изпълнение на детективските поръчки и гарантират пред доверителите по тях висока степен на поверителност.

15. Членовете на СЧД са длъжни да възпрепятстват и да не стимулират действия уронващи престижа на Асоциацията , както от страна на нейни членове, така и от трети лица.

V. Обяви , реклами и ценова информация

16. Недопустимо е манипулативното и заблуждаващо предлагане или налагане на цени и услуги.
17. Всяка обява, реклама или друга публична изява, създаваща невярна представа за качеството и условията на извършваната дейност или предлаганите  услуги, се смята за неетична.
18. Членовете на СЧД трябва да полагат зависещите от тях усилия за да гарантират, че ценовата информация , обявите за дейноста или рекламните материали:

а) не са от такъв характер, че да подвеждат чрез неточност, неяснота, преувеличения или други пропуски.
б) не се използват за описание, поощряване или улесняване на практики, които противоречат на законите на Република България.
в) не съдържат материали, които дискредитират, обиждат или представят в невярна светлина други участници на пазара.

VІ. Информация за членовете на СЧД

19. БАЧД има право да предоставя при поискване на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове само в съответствие с данните, съдържащи се в Публичния регистър на сдруженията с нестопанска цел. Информацията трябва да е обективна и да не дава предимства на една фирма пред друга.
20. Неточното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация за собствената си дейност или за дейността на други фирми, членове на СЧД, е в противоречие с етичните норми и се счита за грубо нарушение на този Етичен кодекс.
21. Всяко лице може да предоставя в СЧД информация, която засяга интересите на членове на СЧД или на Асоциацията като цяло.

22. Не може да се изисква от членовете на СЧД да дават информация, която е вътрешна или представлява търговска тайна за фирмата.
23. Всеки член на СЧД трябва да уведомява останалите членове, в случай, че научи информация, която накърнява интересите на асоциацията като цяло или на фирми, които са нейни членове.

VІІ. Процедура за оплакване и санкции

Оплакване

24. Член на СЧД, Клиент или друго лице (Подател на оплакване) може да подаде оплакване до Управителния съвет на БАЧД (УС на СЧД), че Член на СЧД е действал в нарушение на Устава и Етичния кодекс на СЧД (Оплакване).
25. УС на СЧД изисква от съответния Член да приложи необходимите усилия в приемлив за двете страни срок за разрешаване на Оплакването.
26. Когато Подател на оплакване извести УС на СЧД, че негово Оплакване не е разрешено по задоволителен за него начин в определения срок и в съответствие с договора му, УС на СЧД информира Подателя на оплакване, че може да поиска неговото Оплакване да бъде разгледано по Процедурата за оплакване, изложена по-долу.

Процедура за разглеждане на Оплакване

27. Процедурата за разглеждане на оплакване се прилага, когато Подател на оплакване поиска от УС на СЧД неговото Оплакване да бъде разгледано в съответствие с тази процедура.
28. УС на СЧД задейства тази процедура в срок от пет работни дни след получаването на писменото Оплакване.
29. Подателя на оплакване излага Оплакването си в писмена форма и го предоставя на УС на СЧД заедно с такса от 50 (петдесет) лева, която не подлежи на възстановяване, за административните разходи по разглеждането на Оплакването.
30. УС на СЧД препредава Оплакването на съответния Член и изисква от него в срок от десет работни дни да изпрати в УС на СЧД писмен отговор на Оплакването.
31.Председателя на УС на БАЧД или упълномощени от него членове на УС на СЧД могат да извършат допълнително разследване на Оплакването, за което представят доклад по Оплакването на следващото заседание на УС.
32. УС на СЧД на свое заседание разглежда всички материали по Оплакването и решава дали е имало нарушение на Етичния кодекс. Лица, които са членове на УС и представляват Члена, срещу когото е подадено Оплакването или Подателя на оплакването, не могат да участват в разискванията и вземането на решение по това Оплакване.
33. Окончателното решение по Оплакването се взема от УС на СЧД. Копие от решението на УС се предоставя в писмена форма на Подателя на оплакването и на съответния Член.
34. Когато УС на СЧД прецени, че предметът на Оплакването е обект на съдебно разглеждане, на Подателя на оплакването се препоръчва да се отнесе към съда.

Санкции

35. Когато в резултат на Процедурата за разглеждане на оплакване и като вземе под внимание всички съответни обстоятелства УС на БАЧД прецени, че Член на СЧД е нарушил Устава или Етичния кодекс, той може да реши:

a) да поиска от Члена да отстрани нарушението;
b) да поиска уверения от Члена или друго свързано лице, по отношение на бъдещо поведение според условия, определени от УС;
с) да прекрати временно членството на Члена в СЧД до окончателното изясняване на проблема;
e) да предложи на Общото Събрание на СЧД изключването на Члена, в съответствие с Устава на СЧД.

36. Решението на Общото Събрание на СЧД за изключването на Члена се публикува.

 

             Настоящия Етичен кодекс се създаде възоснова на чл. 4. т.8 от устава на Сдружението   на   Частните   Детективи и се прие на общо събрание проведено на 01.05.2010г.   в гр. София.

24/7 Връзка с нас!